Etický kodex

Preambule

Zaměstnanci společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., přijímají Etický kodex zaměstnance jako morální závazek, upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči firmě, spolupracovníkům, zákazníkům, obchodním partnerům a veřejnosti. Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, je souborem pravidel zpřísňujících a doplňujících zákonné a jiné právní předpisy.

Význam Etického kodexu spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše společnost staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat i do budoucna. Usilujeme o styl otevřený, zákaznicky a podnikatelsky orientovaný, respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet.

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší společnosti ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou týmová práce, odpovědnost, kvalita a profesionální přístup.

Naší snahou je zajistit zákazníkovi co největší spokojenost a firmě prosperitu, v duchu zásad našeho kodexu:

 • Uvědomujeme si, že kvalita našich výrobků, termínová přesnost a úroveň poskytovaných služeb je nejvyšší hodnota, kterou od nás může zákazník získat. Vysoká kvalita vlastní práce je proto jedinou alternativou každého zaměstnance naší firmy, pokud chce být jejím kmenovým zaměstnancem. Jiná neexistuje.
 • Zákazník má právo na profesionální přístup týmu zaměstnanců při realizaci všech svých požadavků. Zlepšováním technologií, spolehlivostí a poctivostí při plnění zadávaných úkolů zvyšujeme kvalitu výrobku.
 • Prosazujeme otevřenou komunikaci. Veškeré dostupné informace jsme připraveni poskytovat odpovědně, seriózně, pravdivě a včas.
 • Respektujeme dojednaná rozhodnutí, která jsou vždy v souladu s platnými zákony, normami, předpisy, s dohodnutými obchodními podmínkami a obecnými pravidly slušného chování.
 • Týmová práce je základem naší činnosti. Vzájemnou spoluprací dosahujeme společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti a kvalitě práce každého jednotlivce.
 • Respektujeme zásadu stejné pracovní příležitosti z hlediska pohlaví, etnické příslušnosti, národnosti a věku, jakákoliv diskriminace nemá u nás místo.
 • Podporujeme profesionální růst a spravedlivé odměňování všech zaměstnanců.
 • Ctíme dobré mezilidské vztahy, stejně jako vztahy mezi podřízenými a nadřízenými.
 • Bezpečná práce, prosazovaná naší společností, vychází z odpovědné přípravy každé činnosti, systematické prevence i nezbytných sankcí v zájmu dodržování norem bezpečnosti práce.
 • Uvědomujeme si společnou odpovědnost za životní prostředí. Aktivním přístupem k řešení dopadů našich výrobních činností se podílíme na zlepšování životního prostředí na pracovištích   i v celém regionu.
 • Odmítáme jakoukoliv formu korupce. Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r. o. u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv  korupční jednání. V případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou společnosti způsobil, okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání. Je přísně zakázáno, aby zaměstnanci společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r. o. poskytovali poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě smluv o zprostředkování či smluv o obchodním zastoupení.

           

           

V Ostravě 10.8.2018