Obecné nákupní podmínky

Obecné nákupní podmínky společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. platné od 18.10.2021

Tyto nákupní podmínky, dále jen podmínky, se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se sídlem Halasova 2904/1, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ:62304992, DIČ:CZ62304992 jako Kupujícím a Prodávajícím při dodávkách předmětu prodeje podle kupní smlouvy (dále jen smlouva) uzavřené následně na základě návrhu Kupujícího (objednávky). Podmínky tvoří součást smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním podmínek.

 

I.     Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

1.1     Kupující předkládá návrh smlouvy Prodávajícímu ve dvojím vyhotovení. Lhůta pro přijetí návrhu končí uplynutím 7 dnů od doručení návrhu. Před uplynutím lhůty je Kupující oprávněn návrh odvolat. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Kupujícímu dojde bezvýhradný souhlas s návrhem nejpozději poslední den lhůty pro přijetí. Kupní smlouva je platná pouze v písemné formě. Totéž platí pro veškeré změny a doplňky ke smlouvě.

1.2     Veškeré změny a doplňky obsažené v potvrzení Prodávajícího k předloženému návrhu smlouvy se považují za odmítnutí původního návrhu smlouvy a současně za nový návrh smlouvy. Prodávající je vázán tímto novým návrhem smlouvy po dobu 30 dnů ode dne doručení návrhu Kupujícímu.

 

II.       Ceny a platební podmínky

2.1     Dohoda o ceně (nebo alespoň dohoda o způsobu jakým bude cena určena) je považována za podstatnou podmínku, bez níž nedojde k uzavření smlouvy.

2.2     Sjednaná kupní cena se rozumí „DDP“ sídlo kupujícího dle INCOTERMS 2010 a zahrnuje, náklady na balení, přepravné a pojištění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

2.3     Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu po splnění dodávky. Je-li dohodnuto dílčí plnění, je Prodávající povinen vystavit fakturu za každou, i dílčí dodávku.

2.4     Faktura za dodávku předmětu prodeje, která neobsahuje službu stavebních a montážních prací, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH (u neplátců DPH účetního dokladu) a dále musí obsahovat:

a)  číslo kupní smlouvy (objednávky) a číslo dodacího listu,
b)  předmět dodávky a datum jejího splnění,
c)  označení banky a čísla účtu, na který má být placeno.

2.5     Faktura za dodávku služeb stavebních a montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, musí kromě náležitostí uvedených v bodě 2.4 obsahovat i příslušný kód klasifikace produkce včetně slovního popisu fakturovaných služeb.

2.6     V případě, že faktura nebude mít náležitosti předepsané v bodě 2.4 nebo 2.5, je Kupující ve lhůtě splatnosti oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění údajů. Oprávněným vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti začne znovu běžet ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.

2.7     V případě, že faktura nebude mít náležitosti předepsané v bodě 2.5, odpovídá Prodávající za škodu tím způsobenou, a to nejméně do výše doměřené daně a penále z takto doměřené daně.

2.8     Lhůta splatnosti faktury se stanoví na 60 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu. Neuhradí-li Kupující řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, může Prodávající požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

2.9     Kupující je oprávněn zadržet část kupní ceny odpovídající hodnotě předmětu prodeje, které je předmětem jeho reklamace. Tato část kupní ceny bude vypořádána po skončení reklamačního řízení podle jeho výsledku. Kupující není v prodlení se zaplacením kupní ceny, jestliže jeho reklamace bude neúspěšná.

2.10    Prodávající poskytne kupujícímu obratový rabat ve výši:

- 1 % z celkové roční fakturace při dosažení celkového ročního obratu min. 500 000,-- Kč bez DPH

- 2 % z celkové roční fakturace při dosažení celkového ročního obratu min. 1 000 000,-- Kč bez DPH

- 3 % z celkové roční fakturace při dosažení celkového ročního obratu min. 1 500 000,-- Kč bez DPH

2.11    Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle  §109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, může daň z takového zdanitelného plnění ve smyslu §109a citovaného zákona uhradit v termínu splatnosti příslušné faktury - daňového dokladu za Dodavatele přímo na jeho osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně Dodavatele a identifikovat ji.  O provedení úhrady daně vyrozumí dodavatele neprodleně elektronickou cestou. V rozsahu zaplacené daně je splněna povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu.

 

III.      Dodávka předmětu prodeje

3.1      Prodávající splní svůj závazek plynoucí ze smlouvy v okamžiku předání předmětu prodeje Kupujícímu v sídle Kupujícího v dohodnutém čase. Kupující má právo zcela nebo zčásti odmítnout předmět plnění, nebude-li závazek Prodávajícího splněn řádně a včas. Dílčí dodávky nejsou přípustné.

3.2      Každou dodávku je Prodávající povinen předem avizovat na adresu Kupujícího. Dále je povinen předat Kupujícímu veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání předmětu prodeje (atesty, výkresovou a jinou dokumentaci, příručky a návody k použití, pasporty, prohlášení o shodě apod.)

3.3      Prodávající je povinen každou zásilku předmětu prodeje označit jako zásilku pro Kupujícího, zejména je povinen na zásilce uvést přesné místo dodání v souladu s přepravními dispozicemi, jsou-li mu včas oznámeny.

3.4      Povinnost Kupujícího vrátit obaly (a/nebo fixační přípravky) musí Prodávající vyznačit ve smlouvě nebo na přepravních dokladech. Zároveň musí Prodávající uvést přepravní dispozice a lhůtu, ve které má Kupující obaly vrátit. Náklady na vrácení obalů jdou k tíži Prodávajícího.

3.5     Odchylky dodaného množství předmětu prodeje od množství uvedeného ve smlouvě jsou přípustné do výše 5 % jen se souhlasem, a to jak ve vztahu k celkovému množství, tak i k jednotlivým dílčím dodávkám. Prodávající však je oprávněn fakturovat pouze skutečně dodané množství.

3.6     Prodávající je povinen informovat Kupujícího o stavu výroby předmětu prodeje a to prostřednictvím reportu a fotografické dokumentace, minimálně každé 2 týdny, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

 

IV.     Smluvní pokuty

4.1     Za prodlení s dodávkou předmětu prodeje je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaného předmětu prodeje za každý den prodlení.

4.2     Za dodávku vadného předmětu prodeje je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny vadného předmětu prodeje.

4.3     Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok Kupujícího na náhradu škody, vzniklé ze stejného titulu ani povinnost Prodávajícího splnit veškeré závazky z uzavřené smlouvy. Prodávající je povinen uhradit i škodu, která převyšuje zaplacenou smluvní pokutu, a to do 14 dnů po obdržení vyúčtování od Kupujícího.

 

V.      Odpovědnost za vady a záruka

5.1     Prodávající je povinen dodat předmětu prodeje v jakosti a provedení požadovaném Kupujícím ve smlouvě. Nejsou-li ve smlouvě požadavky Kupujícího zvlášť uvedeny, musí mít předmětu prodeje jakost a ostatní vlastnosti stanovené technickými normami, ev. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu předmětu prodeje.

5.2     Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost předmětu prodeje v trvání 24 měsíců od dodání předmětu prodeje, tj. od převzetí předmětu prodeje Kupujícím od Prodávajícího nebo od dopravce.

5.3     Reklamaci množství nebo zjevných vad dodaného předmětu prodeje je Kupující oprávněn uplatnit při přejímce předmětu prodeje, nejpozději do 14 dnů po převzetí předmětu prodeje od Prodávajícího nebo od dopravce. Ostatní vady je Kupující oprávněn uplatnit ve stanovené záruční době. Reklamace je včasná, je-li odeslána Kupujícímu v poslední den lhůty.

5.4     Kupující je oprávněn reklamovat zjištěné vady předmětu prodeje písemně (doporučeným dopisem nebo faxem) bez zbytečného odkladu po zjištění vady. U reklamace Kupující zjištěnou vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje a současně uvede své požadavky na způsob odstranění vady, jakož i lhůtu, ve které má být vada odstraněna. Není-li uvedeno nic jiného, platí, že Prodávající je povinen vadu odstranit do 14 dnů od odeslání reklamace, opravou nebo bezplatnou výměnou vadného předmětu prodeje za předmětu prodeje bezvadné. Při poskytnutí náhradního předmětu prodeje vrátí Kupující vadný předmět prodeje dle sdělených přepravních dispozic na náklady Prodávajícího.

5.5     Jestliže Prodávající neodstraní reklamované vady včas, je Kupující podle své volby oprávněn požadovat slevu nebo zrušení smlouvy. Kupující je rovněž oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady Prodávajícího, přičemž Prodávající je povinen uhradit vzniklé náklady do 14 dnů po obdržení vyúčtování od Kupujícího.

 

VI.     Přechod nebezpečí škody na věci a vlastnického práva ke předmětu prodeje

6.1     Při přímém předání předmětu prodeje Prodávajícím přechází nebezpečí škody na věci v okamžiku převzetí zboží Kupujícím.

6.2     Vlastnické právo ke předmětu prodeje přechází na Kupujícího v okamžiku přechodu nebezpečí škody na předmětu prodeje dle předchozího odstavce.

6.3     Výrobní dokumentace nebo modely, pokud byly poskytnuty Kupujícím ke zhotovení předmětu plnění, zůstávají vlastnictvím Kupujícího a musí být vráceny Kupujícímu zároveň s dodávkou předmětu prodeje, není-li mezi stranami dohodnuto něco jiného. Prodávající není oprávněn s předanou dokumentací nebo modely nakládat jinak než podle účelu uzavřené smlouvy, zejména není oprávněn tuto dokumentaci nebo modely poskytnout třetím osobám nebo je použít k vlastní podnikatelské činnosti.

 

VII.    Odstoupení od smlouvy, zákaz postoupení a započtení pohledávek

7.1     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení se

splněním dodávky předmětu prodeje déle než 14 dnů.  Nárok Kupujícího na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty za prodlení tím není dotčen.

7.2     Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího

7.3     Prodávající nesmí započíst jakoukoli svou pohledávku plynoucí z této smlouvy oproti jakékoli pohledávce Kupujícího bez jeho předchozího písemného souhlasu.

7.4     Smluvní strany tímto uzavírají ve smyslu § 1881 odstavec 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dohodu o zákazu postupování pohledávek ze vzájemných obchodních vztahů. Kromě toho se smluvní strany dohodly, že tyto pohledávky nelze bez souhlasu povinné strany (dlužníka) zastavit, či jinak zatížit právy třetích osob. Pro případ porušení těchto závazků je smluvní strana, která porušila závazek, povinna, pokud ji k tomu druhá strana vyzve, uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální hodnoty postoupených zastavených, či jinak zatížených pohledávek.

 

VIII.   Ostatní ujednání

8.1   Tyto Podmínky mají povahu obchodních podmínek podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí uzavřenou smlouvou, těmito podmínkami a v neupravených otázkách pak občanským zákoníkem. Použití prodejních podmínek prodávajícího se vylučuje, pokud není písemně dohodnuto jinak.

8.2 Eventuální neplatnost některých ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vyplynou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu.  Rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu v Ostravě. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.