Obecné prodejní podmínky

Obecné prodejní podmínky společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. platné od 31.7.2015

Tyto prodejní podmínky, dále jen podmínky, se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se sídlem Halasova 2904/1, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ:623040992, DIČ: CZ 62304992 jako Prodávajícím a Kupujícím při dodávkách předmětu prodeje podle kupní smlouvy (dále jen smlouva) uzavřené následně na základě návrhu Kupujícího (objednávky). Obecné prodejní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním podmínek. Ustanovení nákupních podmínek a jiných podmínek kupujícího platí jen v tom rozsahu, v jakém na ně bylo ve smlouvě výslovně odkázáno.

 

I.Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

1.1 Prodávající předkládá návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení. Kupní smlouva platí automaticky za uzavřenou, nezašle-li kupující do 7 dnů po obdržení návrhu smlouvy prodávajícímu písemné potvrzení tohoto návrhu bez změn a doplňků. Kupní smlouva je platná pouze v písemné formě. Totéž platí pro veškeré změny a doplňky ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Obecné prodejní podmínky.

1.2 Veškeré dodatky nebo odchylky kupujícího k předloženému návrhu smlouvy, byť by podstatně neměnily jeho podmínky, se považují za odmítnutí původního návrhu smlouvy a současně za nový návrh smlouvy. Kupující je vázán tímto novým návrhem smlouvy po dobu 30 dnů ode dne doručení návrhu prodávajícímu.

1.3 Kupující je povinen na vyžádání předložit nejpozději při uzavření smlouvy ověřený výpis z Obchodního rejstříku nebo živnostenský list, je-li podnikající fyzickou osobou. Je-li kupující již zařazen prodávajícím do jeho databáze odběratelů (vzhledem k předchozím obchodním vztahům), je povinen předložit tyto doklady pouze tehdy, jestliže došlo ke změně jeho právních poměrů prokazovaných těmito doklady. Kupující odpovídá za aktuálnost předložených dokladů a je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu vznikla z titulu neplatnosti těchto dokladů nebo jejich zneužitím na straně kupujícího.

 

II.Ceny a platební podmínky

2.1 Dohoda o ceně (nebo alespoň dohoda o způsobu jakým bude cena určena) je považována za podstatnou podmínku, bez níž kupní smlouva nenabyde platnosti.

2.2 Prodávající je oprávněn požadovat zálohu nebo platbu předem až do výše 100 % kupní ceny včetně DPH. Není-li dohodnuta záloha nebo platba předem, vystaví prodávající fakturu po dodávce předmětu prodeje nebo po uplynutí lhůty 15 dnů po doručení oznámení o tom, že předmět prodeje je připraven k vyzvednutí. Není-li vyloučeno ve smlouvě dílčí plnění, je prodávající oprávněn vystavit fakturu za každou, i dílčí dodávku.

2.3 Faktura za dodávku předmětu prodeje bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH.

2.4 V případě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti, je kupující ve lhůtě splatnosti oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě nebo doplnění údajů. Oprávněným vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti začne znovu běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

2.5 Není-li dohodnuto ve smlouvě něco jiného, stanoví se lhůta splatnosti faktury na 14 dnů ode dne odeslání faktury kupujícímu. Neuhradí-li kupující řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, může prodávající uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Stejná lhůta splatnosti a výše úroku z prodlení se stanoví i pro případ splatnosti jiných peněžitých závazků kupujícího předpokládaných v této smlouvě.

2.6 Kupující není oprávněn zadržovat platby. Zápočet je přípustný pouze po dohodě prodávajícího a kupujícího. Jednostranné započtení je vyloučeno.

2.7 Kupující je povinen uvádět na platebních příkazech číslo hrazené faktury a částku k příslušné hrazené faktuře. Poplatky za provedení příkazu bance k platbě k úhradě faktur hradí plátce.

2.8. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle §109 zákona č. 235/2004 Sb. o daních z přidané hodnoty může daň z takového zdanitelného plnění ve smyslu §109a citovaného zákona uhradit v termínu splatnosti příslušné faktury - daňového dokladu za prodávajícího přímo na jeho osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně prodávajícího a identifikovat ji.  O provedení úhrady daně vyrozumí prodávajícího neprodleně elektronickou cestou. V rozsahu zaplacené daně je splněna povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

2.9 Je-li cena předmětu prodeje stanovena v závislosti na jeho hmotnosti, stanoví se cena předmětu prodeje podle skutečné hmotnosti při dodávce v netto váze. Vážení provádí prodávající a kupující má právo účastnit se vážení pokud je při dodávce přítomen. Hmotnost předmětu prodeje uvedená v cenové nabídce je pouze orientační.

 

III.Dodávka předmětu prodeje

3.1 Termín dodávky je stanoven v kupní smlouvě. Nezaplatí-li kupující za jakékoliv mu dodaný předmět prodeje ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn zadržet dodávky již vyrobeného předmětu prodeje z této či jiné uzavřené smlouvy, pozastavit výrobu takového předmětu prodeje nebo ji nezahájit, a to až do doby splacení všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu. V takovém případě není prodávající v prodlení s dodávkou předmětu prodeje, a tedy nemá povinnost uhradit kupujícímu smluvní pokutu.  O dobu, po kterou byly zadrženy dodávky předmětu prodeje, nebo po kterou byla pozastavena či nezahájena výroba předmětu prodeje se automaticky prodlužuje termín dodání uvedený ve smlouvě.

3.2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Prodávající je oprávněn dodávat i před termínem sjednaným ve smlouvě a kupující je povinen tuto dílčí dodávku přijmout. Splatnost faktury v případě takovéto dodávky však bude stejná jako by k dodání došlo ve sjednaném termínu.

3.3 Prodávající splní svou povinnost dodat předmět prodeje prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu v souladu s udvedenými přepravními dispozicemi. Prodávající je oprávněn uskutečnit dodávku uskladněním v případě, že se kupující nedostavil k převzetí předmětu prodeje na výzvu prodávajícího. Za uskladnění je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladné ve výši 0,20 Kč za každý kilogram hmotnosti předmětu prodeje a den až do dne, kdy kupující předmět prodeje odebere nebo kdy prodívající odstoupí od smlouvy. Neodebere-li kupující předmět prodeje do 30 dnů od uskladnění, má prodávající právo od smlouvy odstoupit, předmět prodeje dobropisovat a vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny předmětu prodeje, jež bylo předmětem sjednané kupní smlouvy.

3.4 Prodávající je oprávněn pozastavit dodávky z předmětu prodeje kupujícímu v případě, že je kupující v prodlení s placením jakýchkoliv závazků nebo plněním jakýchkoliv jiných smluvních povinností vůči prodávajícímu po dobu delší než 10 dnů a tento stav na písemnou výzvu prodávajícího do 5 dnů neodstranil. Prodávající má právo v době pozastavení dodávek plnit uskladněním podle bodu 3.3 a o každé takovéto dodávce je povinen informovat kupujícího a umožnit mu kontrolu předmětu prodeje.

3.5 Termín dodávky předmětu prodeje se posunuje a dodací doba se prodlužuje oproti termínu a dodací době sjednané ve smlouvě o

a) dvojnásobek doby prodlení kupujícího s dodáním technické dokumentace a dalších podkladů nezbytných ke zhotovení předmětu prodeje, nejméně však o 10 dnů za každý případ takového prodlení.

b) dvojnásobek doby prodlení kupujícího s poskytnutím vysvětlení nebo konzultací k dokumentům technického charakteru poskytnutým kupujícím nezbytných pro správné vyhotovení předmětu prodeje.

3.6 Prodávající splní svou povinnost dodat předmět prodeje předáním zásilky předmětu prodeje prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu v souladu s uvedenými přepravními dispozicemi. Nejsou-li přepravní pokyny kupujícímu sděleny včas, prodávající předmět prodeje uloží do skladu a vyrozumí o tom kupujícího. Tím je splněna povinnost prodávajícího dodat předmět prodeje.

3.7 Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv nesplnění povinnosti dodávky předmětu prodeje, pokud bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na jeho vůli a bránila mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nemohl rozumně předpokládat, že tato překážka nastane (dále jen ”Vyšší moc”). Za Vyšší moc se považuje zejména havárie nebo jiné poškození výrobního zařízení prodávajícího nebo jeho dodavatelů, polotovarů nebo surovin, požáry, povodně, vichřice či jiné přírodní katastrofy, války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje, stávky či rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy. O existenci Vyšší moci vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

 

IV.Smluvní pokuty

4.1 Za prodlení s dodávkou předmětu prodeje může kupující uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu prodeje za každý den prodlení, avšak maximálně 5% z hodnoty nedodaného předmětu prodeje.

4.2 Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, tj. neuhradí-li kupující řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, pokud tato není kryta uhrazenou pokutou. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, max. do výše 5% z dlužné částky. Faktury na úrok z prodlení z dosud neuhrazených závazků lze vystavovat čtvrtletně, vždy však k 31.12. každého roku.

4.4 Je-li kupující v důsledku zhoršení svých majetkových poměrů nebo z jiného důvodu v prodlení s placením jakýchkoli pohledávek prodávajícího, může prodávající zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv uzavřených s kupujícím.

 

V.Odpovědnost za vady a záruka

5.1 Prodávající je povinen dodat předmět prodeje v jakosti a provedení požadovaném kupujícím ve smlouvě. Nejsou-li ve smlouvě požadavku kupujícího zvlášť uvedeny, musí mít předmět prodeje jakost a ostatní vlastnosti stanovené technickými normami, event. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu předmětu prodeje.

5.2. Jestliže má být předmět prodeje vyhotoven dle technické specifikace a dalších podkladů předaných prodávajícímu kupujícím, je kupující povinen předat tyto podklady prodávajícímu do tří pracovních dnů od podpisu smlouvy.

5.2 Prodávající poskytne záruku za jakost v trvání 6 měsíců od dodání předmětu prodeje.

5.3 Reklamaci množství nebo zjevných vad dodaného předmětu prodeje je kupující povinen uplatnit při přejímce předmětu prodeje, nejpozději do 7 dnů po přejímce předmětu prodeje od prodávajícího nebo od dopravce. Ostatní vady je kupující povinen uplatnit ve stanovené záruční době. Reklamace je včasná, je-li odeslána kupujícím v poslední den lhůty.

5.4 Kupující je povinen reklamovat vady zboží písemně (doporučeným dopisem nebo elektronicky) bez zbytečného odkladu po zjištění vady. V reklamaci kupující zjištěnou vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje, případně předloží doklady o zjištěné vadě a současně uvede své požadavky na způsob odstranění vady, jakož i lhůtu, ve které má být vada odstraněna. Kupující má povinnost prodávajícímu sdělit předpokládané náklady spojené s odstraněním či opravou vady. Do doby vyřízení reklamace je kupující povinen zastavit další práce na reklamovaném předmětu prodeje a skladovat je odděleně. Při poskytnutí náhradního předmětu prodeje je kupující povinen vrátit vadný předmět prodeje dle sdělených přepravních dispozic prodávajícího.

5.5 Kupující nese odpovědnost za následky způsobené předáním nesprávných údajů.

 

VI.Přechod nebezpečí škody na věci a vlastnického práva k předmětu prodeje

6.1 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku předání předmětu prodeje prvnímu dopravci k přepravě na adresu kupujícího nebo na místo určení dle přepravních dispozic. Při přímém předání předmětu prodeje prodávajícím přechází nebezpečí škody na předmět prodeje v okamžiku jeho převzetí kupujícím nebo odeslání oznámení o uskladnění, je-li kupující v prodlení s odběrem předmětu prodeje.

6.2 Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny a v případě úhrady platby předem ve výši 100 % kupní ceny, vč. DPH v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci dle předchozího odstavce.

 

VII.Modely a výrobní dokumentace

7.1 Výrobní dokumentace nebo modely, pokud byly poskytnuty kupujícím ke zhotovení předmětu prodeje, zůstávají vlastnictvím kupujícího. Nebude-li stranami dohodnuto něco jiného, zůstanou uloženy ve skladu modelů prodávajícího.

7.2 Prodávající je povinen modely evidovat, skladovat ve svém skladu modelů a udržovat v použitelném stavu po dobu 5 let od jejich použití k výrobě odlitku. Kupující je povinen uhradit náklady na skladování a opravy a údržbu modelů.

7.3 Prodávající je oprávněn modely ve vlastnictví kupujícího zadržet do doby úhrady kupní ceny za předmět prodeje, event. úhrady nákladů za skladování a opravu modelů.

7.4 Pokud kupující po dobu uvedenou v článku VII. bod 7. 2 neuzavře další smlouvu a současně neuhradí v plné výši náklady na skladování, opravy či údržbu modelů, má prodávající právo, po předchozím písemném upozornění provést šrotaci modelů. V písemném upozornění musí být kupujícímu poskytnuta třicetidenní lhůta k odvozu modelů. Ke šrotaci bude přistoupeno po marném uplynutí lhůty.

 

VIII.Odstoupení od smlouvy

8.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení se splněním dodávky předmětu prodeje déle než 6 měsíců. Kupující je povinen písemně vyzvat prodávajícího ke splnění dodávky v přiměřené dodatečné lhůtě a teprve po jejím marném uplynutí, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, pokud bylo poskytnuto, nemůže kupující odmítnout. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vzniklé náklady ve výši rozpracované výroby.

8.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy ihned odstoupit nebo požadovat dodatečné zajištění peněžitých závazků kupujícího, zjistí-li závažné zhoršení majetkových poměrů kupujícího, v jejichž důsledku by kupující nebyl schopen uhradit kupní cenu. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit ihned od smlouvy, jestliže kupující neposkytl ve sjednaném termínu zálohu nebo předplatbu. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou v důsledku odstoupení od smlouvy.

8.3 Zjistí-li kupující při kontrole, že prodávající nedodržuje předepsané nebo ve smlouvě dohodnuté technologické postupy nebo porušuje všeobecně závazná či smluvně sjednaná pravidla kontroly jakosti, upozorní na to písemně prodávajícího, který je povinen neprodleně sjednat nápravu a do deseti dnů o tom písemně informovat kupujícího. Pokud tak neučiní, má kupující právo odstoupit od smlouvy; neučiní-li tak do následujících pěti dní, toto právo zaniká.

 

IX.Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Podmínky mají povahu obchodních podmínek podle §1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí uzavřenou smlouvou, těmito podmínkami a v neupravených otázkách pak občanským zákoníkem. Použití nákupních podmínek kupujícího se vylučuje, pokud není písemně dohodnuto jinak.

9.2 Eventuální neplatnost některých ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vyplynou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu.  Rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu v Ostravě. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.