Personalní politika

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o., bude uplatňovat personální politiku, jejímž cílem je dosažení souladu mezi zajištěním podnikatelského úspěchu firmy a dodržováním a rozvojem sociální zodpovědnosti a závazků společnosti vůči zaměstnancům. Jde o souhrnnou deklaraci filozofie společnosti a jejích hodnot a návod k jednání v konkrétních oblastech vztahů se zaměstnanci.

Základními obecnými zásadami personální politiky je:

  • Spravedlivé zacházení se zaměstnanci, nestranný přístup k zaměstnávání lidí, a k jejich kariérnímu růstu a uplatňování spravedlivého systému odměňování.
  • Ohleduplnost při řešení problémů zaměstnanců – je brána v úvahu situace jedinců při rozhodování, která ovlivňují perspektivy, jistoty nebo sebeúctu zaměstnanců.
  • Zkvalitňování pracovního života zaměstnanců, motivace k práci a posilování zodpovědnosti zaměstnanců.
  • Motivace k práci a posilování zodpovědnosti zaměstnanců za dosažené pracovní výsledky.
  • Zlepšování pracovních podmínek průběžným zajišťováním zdravého, bezpečného a příjemného pracovního prostředí.

Politika zaměstnávání lidí

Plánování lidských zdrojů

Společnost bude plánovat potřebu zaměstnanců v zájmu maximalizace příležitostí pro rozvoj jejich kariéry a minimalizaci možností propouštění z důvodu nadbytečnosti.

Kvalita pracovníků a pracovních vztahů

Úsilím o dosažení vysoké kvality zaměstnanců bude společnost zajišťovat vynikající úroveň a profesionalitu ve své činnosti prostřednictvím personálu, který je schopen požadované úrovně výkonu. Klade důraz na dodržování etiky v pracovních vztazích. Dává zaměstnancům příležitost k zapojení do týmové práce při řešení strategických úkolů společnosti.

Kariérní růst

Je záměrem společnosti dát svým vlastním zaměstnancům možnost účasti ve výběrových řízeních v rámci vnitřní inzerce volných pracovních míst a zvenčí získávat pouze kvalitnější lidi než má ve vlastních řadách. Nadřízení nesmí bránit povýšení svého zaměstnance, byť by pro ně znamenalo ztrátu na vlastním pracovišti.

Zásada stejné příležitosti

Společnost respektuje zásadu stejné pracovní příležitosti z hlediska pohlaví, etnické příslušnosti, národnosti a věku, jakákoliv diskriminace nemá u nás místo.

Uvolňování zaměstnanců pro nadbytečnost

Společnost vyvine maximální úsilí ke snížení pravděpodobnosti uvolňování zaměstnanců v souvislosti s nadbytečností cíleným plánováním stavů zaměstnanců, jejich přeřazováním a možností rekvalifikace. V případě nutnosti propouštění z důvodu nadbytečnosti zajistí propouštěným slušné a spravedlivé zacházení a poskytne všemožnou pomoc při zajišťování nového zaměstnání.

Kázeň a řešení stížnosti

Zaměstnanci dodržují pracovní kázeň v souladu s Pracovním řádem a Etickým kodexem zaměstnance. Problémy na pracovišti jsou řešeny v rámci služebního postupu.

Politika odměňování

Společnosti zaručuje odměňování zaměstnanců podle výkonu a kvality odvedené práce. V případě dobrých hospodářských výsledků podíl na hospodaření společnosti prostřednictvím zpracovaného motivačního systému pro zaměstnance.

Poskytování zaměstnaneckých výhod

Používání systémů vyjadřujících projev uznání pracovníkům. Vyhlašování zaměstnance roku pro mimořádně kvalitní pracovníky.

Politika rozvoje pracovníků

Společnost podporuje trvalý rozvoj dovedností a schopností lidí, který by jim umožňoval maximalizovat jejich přínos společnosti. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů v daných oblastech dává zaměstnancům příležitost k prohlubování kvalifikace a postupu v pracovní kariéře.

Politika pracovních vztahů

Společnost plně respektuje právo zaměstnanců uplatňovat své zájmy vůči managementu a otevřeně řešit vzniklé problémy.

Politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Společnost v zájmu ochrany zaměstnanců soustavně zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, poskytuje zaměstnancům OOPP, ochranné nápoje a zajišťuje zlepšování pracovního prostředí.